stack

/خانه /فروشگاه   /ثبت نام   /فراموشی رمز      

شما هنوز وارد سیستم نشده اید

HyperLink

1397/07/04,14:42:30HyperLink
HyperLink

فعالیت های موسسه فرهنگی سرای فردوسی

-64

 

بیست و یکمین جلسه : شماره
زادروز فردوسی، زادروز مهر : موضوع
 
3 دی ماه 1391 : زمان بلوار تلویزیون، تالار ساپکو
: مکان

 

زادروز فردوسی، زادروز مهر

آيين زاد روز حکيم ابوالقاسم فردوسي شامگاه روز سوم ديماه در مشهد برگزار شد. در اين آيين که فرهنگسراي فردوسي در قالب بيست و يکمين گردهمايي ميان فصلي خود در مجتمع ساپکو برگزار کرد، علاوه بر حافظ خواني و سخنراني شکوفه اکبرزاد، با عنوان «يلدا در افغانستان» دکتر نعمت ا... فاضلي در سخناني که با استقبال حاضران روبه رو شد،سخنراني خود را با عنوان «فردوسي را چگونه مي فهميم؟ گذشته، حال و آينده گفتمان فردوسي» مطرح کرد.
دكتر نعمت‌ا... فاضلي، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران كه با موضوع «گذشته، حال و آينده گفتمان فردوسي» سخنراني مي‌كرد، گفت: سه گفتمان بر اساس سه نوع خوانش و فهم از شاهنامه فردوسي در تاريخ ايران وجود داشته است: سنتي، مدرن و پسامدرن. وي افزود: شاهنامه در دوران پيشامدرن از ابتداي تولد تا حدود صد سال پيش براي مردم ايران به‌عنوان يك شيوه زيستن، انديشيدن و احساس‌كردن مطرح بوده است و مردم ايران به شيوه‌هاي مختلف، شاهنامه را در بافت فرهنگي خود جاي داده بودند. اين اثر در قالب نمايش‌هاي مردمي، نقالي، موسيقي، شعر، نقاشي و شكل‌هاي ديگر بيان فرهنگي، جاي خود را در زندگي توده‌هاي مردم باز كرده بود و ايرانيان در سطوح مختلف سواد و ذوق آن را مي‌فهميده و حفظ مي‌كرده‌اند. وي خاطرنشان كرد: اين متن فرهنگي كه شايست‌ها و ناشايست‌هاي زندگي را به مردم مي‌فهمانده است، در گفتمان سنتي بيش از آنكه يك متن نوشته‌شده باشد، زباني بوده است كه ايرانيان به آن سخن مي‌گفته و مي‌انديشيده‌اند.
اين استاد انسان‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي تهران با بيان اينكه خوانش سنتي از شاهنامه با ورود ايران به جهان مدرن در فرايندي صدساله كنار گذاشته شد، گفت: شاهنامه در گفتمان مدرن از زباني كه روش زيستن و انديشيدن را به ما مي‌آموخت، تبديل به يك متن مستقل ايراني شد و در چارچوب پيدايش دولت ملي مدرن در ايران، به شكل يك نماد كلي براي مفهوم هويت ملي ايرانيان، متناسب با رويكرد حاكميت وقت، يعني ناسيوناليسم مدرن مطرح شد. وي درباره پيامدهاي اين‌گونه نگاه به شاهنامه، افزود: اين رويكرد باعث شد شاهنامه از زندگي مردم جدا شود و به سندي تبديل شود كه تنها طبقه متوسط شهري آن را سند هويت خود بدانند و به‌عنوان يك نماد با آن برخورد كنند، نه به‌عنوان يك شيوه زندگي.
خوانش‌هاي گذشته براي نسل امروز پذيرفتني نيست
دكتر نعمت‌ا... فاضلي با اشاره به اينكه خوانش مدرن از شاهنامه با وقوع تحولات در ايران و جهان دوام نياورد و گفتمان شاهنامه وارد عرصه جديدي شد، ادامه داد: خوانش‌هاي سنتي و مدرن براي نسل جوان و نوجوان امروز كه نسل آينده‌اند، ملموس و پذيرفتني نيست. نسل‌هاي بعد بعيد است با شاهنامه به‌عنوان سند هويت يا تاريخ يا حتي به‌مثابه يك متن با نگاهي زيبايي‌شناسانه بتوانند ارتباط نزديكي برقرار كنند. بنابراين شاهنامه يا تبديل به يك كالاي مصرفي و تزئيني مي‌شود يا در قالب متن‌هاي بصري مثل فيلم و پويانمايي ارائه مي‌شود. در اين روزگار رمزها و مفاهيم شاهنامه ديگر بازتوليد نمي‌شود و جهان رسانه‌اي امروز، ما را مجبور كرده است نگاهي جديد به آن داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه يكي از راه‌هاي توسعه در جهان امروز، توسعه فرهنگي است و معناي آن توسعه ظرفيت‌ها، قابليت‌ها، توانمندي‌ها، فضيلت‌ها و سرمايه‌هاي انساني است، افزود: معتقدم در جامعه ايران وقتي مي‌توانيم از شاهنامه و ديگر متن‌هاي كلاسيك فارسي استفاده كنيم كه راه پيوندزدن مفهوم توسعه فرهنگي با اين‌گونه متن‌ها را بيابيم.
در خوانش شاهنامه انسان امروز را در نظر بگيريم
فاضلي با اشاره به فرازماني و فرامكاني بودن متن‌هاي بزرگي همچون شاهنامه در عين تأثيرپذيري اين متن‌ها از زمان و مكان، در پاسخ به اين سوال كه اگر بخواهيم از شاهنامه در جامعه امروز و فرداي ايران به نحو مفيد و سودمندي استفاده كنيم چه كارهايي بايد انجام دهيم، گفت: بايد توصيفي واقع‌بينانه از وضعيت انسان امروز شهري و كلان‌شهري داشته باشيم و قرائتي را از شاهنامه ارائه دهيم كه جوان امروز و سالمند فردا، بتواند آن را بفهمد و به‌عنوان يك متن مفيد براي خود در نظر بگيرد. همچنين بايد بدانيم مسائلی مثل جهاني‌شدن، بصري‌انديشيدن، پررنگ‌شدن نقش زنان در جامعه، بحران‌هاي زيست محيطي، رشد فن‌آوري، پررنگ‌شدن نقش رسانه‌ها و سازمان‌ها در جامعه و... از ويژگي‌هاي جهان امروز است و اين نسل با اين ويژگي‌ها بايد شاهنامه را بخواند. وي تصريح كرد: اگر بخواهيم جوان امروز يك ارتباط واقعي با شاهنامه داشته باشد، بايد بعد فرامكاني و فرازماني اين اثر را پررنگ كنيم تا انسان جهان‌وطن امروزي بتواند به اين شكل با آن ارتباط برقرار كند. همچنين مي‌توان شاهنامه را به جاي سند هويت، سند انسانيت دانست و بر ارزش‌هاي حقوق‌بشري مطرح در شاهنامه تأكيد كرد و به زبان آن با جهانيان هم‌سخن شد.
بايد نگاهي غيرپهلواني به شاهنامه داشته باشيم
فاضلي تأكيد كرد: بايد با نگاهي غيرپهلواني و غيرجنسيتي به شاهنامه نگاه كنيم و به يك خوانش شهري از آن برسيم تا انسان شهري و كلان‌شهري، امكان ارتباط با آن را داشته باشد. همچنين بايد فيلم‌ها و پويانمايي‌هايي برگرفته از اين اثر ساخته شود و نيز بايد خوانشي براي بقاي طبيعت و ارزش‌هاي زيست‌محيطي از آن شود تا انسان جنبه‌هاي مختلفي از چالش‌ها و بحران‌هاي امروزي خود را در آن ببيند. وي در پايان خاطرنشان كرد: خوانش ساختارمحور باستاني از شاهنامه، براي مخاطب امروزي جذابيت ندارد. بايد گفتماني از شاهنامه ارائه شود كه چالش‌هاي مربوط به فرديت را براي انسان امروز در خود داشته باشد و انسان پسامدرن خود را با آن بيگانه نبيند؛ در غير اين صورت، شاهنامه در حد يك كالاي مصرفي خواهد ماند.
در ادامه دکتر محمدحسين پاپلي يزدي، استاد جغرافياي دانشگاه مشهد بحث خود را با عنوان فردوسي، حکيم و نظريه پرداز ناشناخته عنوان کرد، اين که دکتر فاضلي از منظر جامعه شناسانه و بنده به عنوان يک جغرافي دان به سراغ شاهنامه مي رويم، در واقع خوانش پسامدرن را مدنظر داريم. دکتر پاپلي شاهنامه را به سه قسمت اسطوره اي، تاريخي و حکمت تقسيم کرد و افزود: انسان هميشه نياز به اسطوره دارد و امروز هم اين اسطوره ها توسط انسان ساخته مي شود و شايد شاهکار فردوسي ساخت همين اسطوره ها بود. وي با تاکيد بر حکيم بودن فردوسي به نکات حکيمانه شاهنامه اشاره کرد و گفت: حکمت هاي فردوسي حرف هايي است که در قالب جهان وطني قابل طرح است.
در اين مراسم هم چنين دو مستند با عنوان «فردوسي بزرگ» و «شاهنامه افتخار ما» پخش شد. مرشد پهلوان رستم به همراهي صادق زاده نيز به اجراي نقالي و شاهنامه خواني پرداختند.
 


HyperLink
HyperLink

HyperLink
HyperLink


ورود به پنل کاربری
نام کاربری :  
رمز عبور :  
شما وارد سیستم نشده اید
رمز عبور را فراموش کرده ام
ثبت نام جدید

         در حال بروز رسانی سایت55


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری سرای فردوسی می باشد
طراحی و پیاده سازی : باتیس